SAVELENDS FULLMAKTSVILLKOR

Härmed lämnar jag/vi nedan angivna ombud fullmakt att för min/vår räkning erhålla uppgift om min/vår kontoställning, mitt/vårt depåinnehav och mina hos Savelend, inklusive tidigare genomförda affärer.

Fullmakten gäller samtliga mina/våra nuvarande och blivande depåer/konton hos Savelend. Om två eller fler personer angivits som ombud gäller fullmakten för dem var för sig. Om fullmaktsgivaren och/eller ombud är juridisk person ska handlingar som utvisar vem som tecknar firman bifogas (max 3 månader gamla). Ombud får inte sätta annan i sitt ställe. Om firma angivits som ombud åligger det ombudet att tillse att Savelend skriftligen hålls uppdaterad avseende förteckningen.