ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONTON OCH BETALTJÄNSTER

Information om Savelend Europe AB
Savelend Europe AB
Org.nr: 559097-7046
Sturegatan 56
114 36 Stockholm
Telefonnr: +46 (0)8 124 460 67
Webbplats: www.savelend.se
Styrelsens säte: Stockholm

Savelend Europe AB benämns vidare “Savelend”.

Savelend är ett betalningsinstitut med tillstånd att genomföra betaltransaktioner. Savelend står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerad i Bolagsverkets bolagsregister.

Allmänna villkor för konton och betaltjänster (vidare benämnt “Allmänna villkor”).

1. INLEDNING

Dessa Allmänna villkor gäller endast för kontohavare som är konsument. Över kontot förfogar kontohavaren och den som genom fullmakt från kontohavaren har tilldelats sådan rätt.

2. DEFINITIONER

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.

Bankdag: Alla dagar utom lördag, söndag, midsommar-, jul- eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Betalkonto: Kontot är avsett för genomförande av betalningstransaktioner i form av insättningar och uttag. Från ett betalkonto kan kontohavaren använda de insatta medlen för att investera i krediter, fordringsrätter eller andra kreditslag som ingår i Savelend Sweden AB:s vid var tid gällande produktutbud och som presenteras på Förmedlingsplattformen.

Förmedlingsplattform: Elektronisk anslagstavla på www.savelend.se och som tillhandahålls av systerbolaget Savelend Sweden AB (Org.nr: 556933-0961).

Betalinitieringstjänst: En onlinetjänst för att på begäran av kontohavaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör.

Betalningsorder: En instruktion som kontohavaren (eller betalningsmottagaren) ger Savelend om att en betalningstransaktion ska genomföras.

Betalningstransaktion: Insättning, uttag eller överföring av pengar, oberoende av om transaktionen initierats av betalaren eller mottagaren.

Kontohavare: Den person för vilken ett konto förs och som är fordringsägare gentemot Savelend beträffande tillgodohavanden på kontot.

Kontoinformationstjänst: En onlinetjänst för att tillhandahålla sammanställd information om ett eller flera betalkonton som kontohavaren har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer.

Mobil enhet: Mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator eller annan liknande utrustning med Internet- eller mobildataåtkomst.

Obehörig transaktion: En transaktion som genomförs utan samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontot.

Tredjepartsaktör: En annan betaltjänstleverantör än Savelend som har erforderliga tillstånd eller är registrerad för att tillhandahålla betalinitieringstjänster och/eller kontoinformationstjänster.

Unik identifikationskod: Den kombination av bokstäver, siffror eller tecken såsom bankkontonummer, IBAN eller mobiltelefonnummer och som kontohavaren ska lämna i en betalningsorder för att på ett otvetydigt sätt identifiera betalningsmottagaren eller dennes bankkonto.

3. ALLMÄNT OM BETALKONTON

3.1        Avgifter och kostnader

Savelend tar ej ut någon avgift för tillhandahållandet av ett betalkonto eller betaltjänster.

I de fall Savelend ämnar påföra avgift för tillhandahållande enligt första meningen ska Savelend meddela kontohavaren om detta och en sådan ändring träder i kraft tidigast 60 dagar efter sådant meddelande.

3.2        Ränta

Kontohavaren har ej rätt till ränta på insatt kapital och som ej omsatts genom exempelvis köp av fordringsrätt eller del av kredit.

4. GENOMFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTIONER

4.1        Allmänt

Betalningstransaktioner kan utföras via Savelends Internettjänst. För att kunna ta del av Savelends betaltjänster krävs det att du skapar ett Användarkonto på Förmedlingsplattformen och därigenom godkänner användarvillkoren gentemot Savelend Sweden AB, org. nr: 556933-0961, som bland annat innefattar “Agreement regarding the investor’s use of the Savelend Marketplace” (Svenska. “Savelends villkor för kreditgivare”).

Åtkomsten till Savelends betalkonton och betaltjänster kan av säkerhetsskäl eller andra skäl vara begränsad, exempelvis genom behörighetsbegränsningar.

Planerat underhållsarbete och driftstopp ska förläggas till tidpunkter när efterfrågan på tjänsterna typiskt sett är låg, om inte särskilda skäl talar emot detta. Information om sådana avbrott i tjänsterna finns tillgänglig på webbplatsen.

I fall där särskilda skäl föreligger har Savelend rätt att utan föregående uppsägning av avtalet inskränka eller ändra innehållet i tjänsterna eller öppettiderna.

Kontohavaren kan använda betaltjänster i form av betalningsinitierings- och kontoinformationstjönster som tillhandahålls av en tredjepartsaktör. Detta förutsätter att kontot i Savelend är tillgängligt online för kontohavaren via Savelend.

För att använda betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster krävs ett separat avtal mellan kontohavaren och tredjepartsaktören. Ett sådant avtal påverkar ej bestämmelserna i dessa Allmänna villkor om inte annat uttryckligen framgår av dessa Allmänna villkor.

4.2        Kontohavarens åtagande att skydda betalningsinstrument och personlig behörighetsfunktion

Inloggning till Betalkonto på Förmedlingsplattformen och godkännande av betalningsorder sker elektroniskt med användning av de betalningsinstrument som Savelend tillhandahåller eller godtar. Genom att godkänna dessa användarvillkor, tillsammans med “Agreement regarding the investor’s use of the Savelend Marketplace”, åtar sig Kontohavaren att skydda betalningsinstrumentet och de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till betalningsinstrumentet. Kontohavaren accepterar och är fullt medveten om dennes skyldighet att exempelvis spärra betalningsinstrumentet om det kommit bort alternativt när misstanke om obehörig användning föreligger.

4.3        Registrering och godkännande av betalningsorder

4.3.1 Allmänt om godkännande av betalningsorder

Godkännande till att genomföra en betalningsorder kan lämnas direkt till Savelend eller, i tillämpliga fall, via en Tredjepartsaktör. Om en betalningsorder inte har godkänts av kontohavaren eller någon annan som enligt avtalet är behörig att använda kontot är den att anse såsom obehörig. Om betalningsordern godkänns direkt hos Savelend gäller bestämmelserna i denna punkt tillsammans med punkten 4.3.2.

4.3.2 Godkännande via Savelends Internettjänst

Kontohavaren godkänner betalningstransaktionen i inloggad miljö på Förmedlingsplattformen. I Internettjänsten och Mobiltjänsten finns detaljerade instruktioner om hur betalningar registreras och signeras elektroniskt. Det åligger Kontohavaren att noggrant läsa igenom uppgifterna och endast signera uppdraget om dessa uppgifter stämmer. Efter signering av uppdraget/betalningsordern visas en kvittens och att densamma har blivit inlagd som kommande betalning för bevakning.

4.4        Mottagande av betalningsorder

En betalningsorder tas emot av Savelend först när den har godkänts av Kontohavaren och registrerats. Om registrering och signering sker på en dag som inte utgör en bankdag, eller på en bankdag men efter kl 12:00, anses betalningsordern mottagen nästföljande bankdag.

En betalningsorder som Savelend har vägrat att genomföra, enligt punkten 4.9 nedan, anses aldrig mottagen av Savelend.         

4.5        Genomförandetid

Vid betalningstransaktioner ansvarar Savelend för att beloppet finns tillgängligt för betalningsmottagarens bank senast tre bankdagar efter att betalningsordern togs emot av Savelend.

4.6        Ansvar vid genomförande av betalningsorder

Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnats i betalningsordern är fullständiga och korrekta samt att tillräckliga medel för att genomföra betalningstransaktionen finns på kontot. Savelend ansvarar i sådana fall för att beloppet överförs till betalningsmottagarens bank. Om Savelend kan visa att mottagande bank har tagit emot transaktionen är mottagande bank ansvarig för att beloppet ställs till mottagarens förfogande. I de fall betalningsmottagarens bank sänder tillbaka beloppet till Savelend kommer Savelend att återföra dessa till Kontohavarens Betalkonto.

Om en betalningstransaktion har genomförts med hjälp av en Unik identifikationskod anses transaktionen vara korrekt utförd till den betalningsmottagare som angivits i den Unika identifikationskoden. Detta gäller även om Kontohavaren har lämnat ytterligare information utöver den unika identifikationskoden.

För de fall den Unika identifikationskoden som lämnats av Kontohavaren är felaktig, är Savelend inte ansvarig. Savelend har inte någon skyldighet att utreda huruvida den Unika identifikationskoden är korrekt eller ej. På Kontohavarens begäran ska Savelend dock vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningstransaktionen avsåg. För dessa tjänster har Savelend rätt att ta ut en särskild avgift.

Savelends ansvar vid insättningar alternativt ankommande överföringar framgår nedan under punkt 5.

4.7        Ansvar om betalningsorder inte utförts eller utförts bristfälligt

I fall betalningstransaktionens belopp, trots att förutsättningarna för överföring är uppfyllda, inte överförts till betalningsmottagarens bank eller på annat sätt genomförts bristfälligt, ska Savelend utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet eller återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen aldrig ägt rum. Kontohavaren har även rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på Kontohavaren.

Om Kontohavaren lämnat felaktiga uppgifter i betalningsordern, exempelvis felaktigt kontonummer, är Savelend inte ansvarig om betalningstransaktionen inte genomförs eller genomförs bristfälligt. Savelend är dock skyldig att på Kontohavarens begäran vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst har Savelend rätt att ta ut en särskild avgift.

Oaktat om Savelend är ansvarig enligt första stycket ovan eller ej, ska Savelend snarast möjligen efter Kontohavarens begäran och utan kostnad för Kontohavaren försöka spåra betalningstransaktionen och underrätta Kontohavaren om resultatet.

4.8        Obehöriga transaktioner

4.8.1 Återbetalning av en obehörig transaktion

Har det genomförts en obehörig transaktion från Kontohavarens konto ska Kontohavaren reklamera enligt punkten 4.10 nedan. Savelend ska återställa kontot till den ställning det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts om inte annat följer av punkterna 4.8.2 - 4.8.4.

Om Savelend har betalat tillbaka ett belopp till Kontohavaren och Savelend därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Kontohavaren inte hade rätt att återfå hela beloppet, är Kontohavaren återbetalningsskyldig. Savelend har i så fall rätt att debitera Kontohavarens konto med det aktuella beloppet.

4.8.2 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (gäller endast konsumenter)

Om obehöriga transaktioner från en kontohavares konto har kunnat genomföras till följd av att Kontohavaren inte har skyddat sin personliga behörighetsfunktion, ansvarar kontohavaren för beloppet, dock högst 400 kronor.

Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt punkt 4.2 åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kontohavaren för hela beloppet, dock högst 12 000 kr. Har Kontohavaren handlat särskilt klandervärt ska Kontohavaren dock stå för hela förlusten.

Oaktat vad som sägs ovan ansvarar Kontohavaren inte för något belopp som har belastat kontot efter det att Kontohavaren anmält att betalningsinstrument ska spärras. Detsamma gäller om stark kundautentisering inte har använts när transaktionen initierades elektroniskt. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om Kontohavaren genom svikligt förfarande har orsakat eller bidragit till de obehöriga transaktionerna.

Om Kontohavaren inte underrättar Savelend om de obehöriga transaktionerna utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om den obehöriga transaktionen (reklamation) enligt punkt 4.10 ansvarar kontohavaren alltid för hela beloppet.

4.8.3 Betalningsansvar vid obehöriga transaktioner (gäller endast företag)

Har det genomförts en obehörig transaktion ska Kontohavaren reklamera enligt 4.10 nedan. Savelend ska, om inget annat följer av denna punkt, återbetala beloppet och återställa det debiterade kontot till den ställning som skulle ha varit om den obehöriga transaktionen aldrig genomförts.

Om Savelend har betalat tillbaka ett belopp till Kontohavaren och Savelend därefter fastställer att transaktionen var behörig eller att Kontohavaren inte hade rätt att återfå hela beloppet, är Kontohavaren återbetalningsskyldig. Savelend har i sådana fall rätt att debitera Kontohavarens konto med det aktuella beloppet.

I de fall en obehörig transaktion har orsakats av att Kontohavaren eller Kontohavarens företrädare genom oaktsamhet åsidosatt någon av sina skyldigheter enligt avtalet eller de avtalsvillkor som hänvisas till i detta avtal ska kunden stå för hela förlusten och Savelend ska hållas skadeslös. Detta gäller även om stark kundautentisering inte användes när transaktionen initierades.

Kontohavaren ansvarar dock inte för förlust till följd av obehörig transaktion som genomförts efter det att Kontohavaren eller dennes företrädare anmält att betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte i de fall Kontohavaren eller dennes företrädare handlat svikligt.

4.8.4 Annan behörig användare

Om någon annan än Kontohavaren är behörig att använda ett betalningsinstrument knutet till Kontohavarens konto, svarar Kontohavaren för obehöriga transaktioner som sker på kontot och som genomförts med den andra personens betalningsinstrument, som om Kontohavaren själv handlat.

4.9        Vägran att genomföra betalningsorder

Även om förutsättningarna enligt 4.6 ovan är uppfyllda får Savelend vägra att genomföra en betalningsorder om detta skulle strida mot vid var tid gällande lagstiftning. Savelend ska i sådana fall underrätta Kontohavaren om detta och, om möjligt, ange skälen för vägran. Om det finns skälig grund för vägran att genomföra betalningsordern har banken rätt att ta ut en särskild avgift för sådan underrättelse.

Om Savelend tar emot en betalningsorder som initierats via en Tredjepartsaktör och som Savelend bedömer inte ska genomföras, ska Savelend meddela Kontohavaren detta via Savelends Internettjänst.

4.10        Reklamation

Kontohavaren ska snarast möjligen ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som gjorts tillgänglig för Kontohavaren på avier, uttagskvitton, kontoutdrag eller på annat liknande sätt.

Kontohavaren ska snarast möjligen efter att ha fått kännedom om en obehörig transaktion eller att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt meddela Savelend och begära rättelse (reklamation). Meddelande till Savelend får dock aldrig ske senare än 13 månader efter debiteringsdagen. Vid för sen reklamation får Kontohavaren inte åberopa felet mot Savelend.

Vid reklamation bör Kontohavaren i första hand vända sig till Savelends kundtjänst och på de sätt som framgår på https://savelend.se/investera/kundtjanst. Se även under avsnittet “Klagomål och tvistlösning utanför domstol” nedan.

Kontohavaren ska underrätta Savelend enligt denna punkt (4.10) även om en obehörig eller felaktigt genomförd transaktion initierats av en leverantör av en betalningsinitieringstjänst (Tredjepartsaktör).

5.        SÄRSKILT OM INSÄTTNINGAR ALTERNATIVT ANKOMMANDE ÖVERFÖRINGAR

Vid en insättning alternativt ankommande överföring till kontot ställer Savelend medlen till Kontohavarens förfogande genom kreditering av kontot snarast efter att Savelend har mottagit medlen samt tillhörande information om insättningen/överföringen. Om uppgift om konto saknas eller är felaktig meddelar Savelend att Kontohavaren har medel i Savelend.

Om betalarens bank kan visa att Savelend har tagit emot betalningstransaktionen är Savelend ansvarig för att betalningstransaktionen genomförs korrekt. Savelend ska i dessa fall, förutsatt att Kontohavaren reklamerat i enlighet med vad som följer av punkten 4.10 ovan, omedelbart ställa betalningstransaktionens belopp till Kontohavarens förfogande eller kreditera Kontohavarens konto med motsvarande belopp.

Savelend har rätt att återta medel på kontot om detta skett felaktigt, exempelvis när beloppet har krediterats fel mottagare enligt betalningsuppdraget eller om ett för högt belopp har satts in på kontot.

6.        ÖVRIGT

6.1 Information och teknik        

6.1.1        Kommunikationsmedel och tekniska krav

För att kunna använda Förmedlingsplattfomren krävs uppkoppling mot Internet. För sådan uppkoppling krävs viss teknisk utrustning såsom en dator eller Mobil enhet samt tillgång till något typ av operativsystem och någon typ av webbläsare. Information om vilka webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till Internettjänsten kan erhållas från kundsupport. Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Internettjänsten samt ansvarar för sina eventuella uppkopplingskostnader.

6.1.2 Information om utförda betalningstransaktioner

Information om genomförda betalningstransaktioner till eller från Betalkontot hålls tillgänglig i inloggad miljö på Förmedlingsplattformen. På begäran lämnas informationen ut till Kontohavaren, alternativt skickas på det sätt som anges i punkten 6.2.1. Kontohavaren har alltid rätt att på begäran kostnadsfritt få ett sådant kontoutdrag per post, dock inte oftare än en gång per månad. Savelend har rätt att neka utskick av kontoutdrag om inte betalningstransaktioner förekommit på kontot under aktuell period.

6.1.3 Språk

Dessa villkor är utformade på svenska och finns även tillgängliga på engelska. Svenska och engelska är det språk som ska användas i kontakter med Kontoinnehavaren.

6.2        Meddelanden

6.2.1 Allmänt

Alla meddelanden enligt avtalet ska vara skriftliga och skickas via bud, brev eller e-post samt tillställas motparten på den adress som anges på avtalet eller på annan adress som den andra parten angett skriftligen. Eventuella meddelanden som skickats ska anses vara mottagna enligt följande: (i) levererade personligen - vid leverans, (ii) via bud - vid leverans, (iii) via brev - tre arbetsdagar efter postande (iv) via e-post vid mottagande av e-postinnehavare med befogenhet att representera parten och som angivits i avtalet mellan parterna.

Vid ändring av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omedelbart anmälas till Savelend.

6.2.2 Meddelande om ändring av villkor

Vid ändring av villkor ska ett meddelande om detta, som lämnas via en elektronisk kommunikationstjänst såsom Internettjänsten eller Mobiltjänsten, anses ha nått Kontohavaren så snart meddelandet gjorts tillgängligt och Savelend uppmärksammat Kontohavaren på detta med ett elektroniskt meddelande såsom e-post eller någon annan elektronisk notifiering.

6.2.3 Underrättelse vid obehörig användning och säkerhetsrisker

Vid obehörig användning eller säkerhetsrisker kommer Savelend att underrätta Kontohavaren via telefon, sms, Internettjänsten, Mobiltjänsten eller på www.savelend.se. Vid sådan kontakt kommer Savelend aldrig att begära känsliga uppgifter eller koder relaterade till Kontohavarens betalningsinstrument, exempelvis kortuppgifter, inloggningskoder eller signeringsuppgifter.I de fall Kontohavaren blir kontaktad via telefon eller sms av Savelend ska Kontohavaren alltid kontrollringa tillbaka till Savelend på 08-124 460 67 eller något annat angivet växelnummer som återfinns på www.savelend.se.

6.4        Ändring av avtalsvillkoren

Savelend har rätt att ändra Allmänna villkor samt i tillämpliga fall Prislistan utan föregående uppsägning av kontoavtalet. Sådana ändringar meddelas minst två veckor innan de ska börja gälla, om sådan ändring inte är en följd av ett myndighetsbeslut eller lagändring. I de fall Kontohavaren inte godkänner förändringarna har Kontohavaren rätt att omedelbart säga upp avtalet rörande det konto eller den tjänst som berörs av ändringarna före den dag då dessa ska börja gälla. Om uppsägning ej görs anses Kontohavaren ha godkänt ändringarna.

Kontohavaren har alltid rätt att, på begäran, kostnadsfritt få senaste versionen av dessa Allmänna villkor.

6.5        Ogiltighet

Om något villkor i dessa Användarvillkor inte är verkställbart ska villkoret modifieras och utformas på ett sådant sätt att det så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbart och alla övriga villkor ska fortsätta att gälla. Om det ej verkställbara villkoret inte kan modifieras/ändras ska det utgå ur avtalet och alla andra villkor i avtalet ska fortsätta att gälla.

6.6        Avtalstid och uppsägning

Avtal om konto och betaltjänster gäller tills vidare.

Kontohavaren har rätt att när som helst säga upp avtalet i sin helhet.

Savelend har rätt att med antingen (i) två månaders uppsägningstid, när Kontohavaren är konsument, eller (ii) en månads uppsägningstid, i fall Kontohavaren är ett företag, säga upp avtalet i sin helhet.

Savelend har rätt att omedelbart avbryta, eller tillfälligt sprärra, Kontohavarens nyttjande av konto eller betaltjänst om:

(i) Kontohavaren har åsidosatt dessa Allmänna villkor för Konton och Betaltjänster, Savelends Allmänna villkor för Förmedlingstjänsten, eller andra instruktioner eller överenskommelser som kan gälla för visst konto eller tjänst,

(ii) det finns skälig anledning att anta att Kontohavaren inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter mot Savelend,

(iii) Kontohavaren har varit ohederlig mot Savelend,

(iv) misstanke finns om penningtvätt eller finansiering av terrorism alternativt att det finns en risk för att Savelend genom att tillhandahålla kontot på något sätt främjar sådan brottslighet,

(v) misstanke finns enligt Savelends bedömning om att konto eller viss tjänst används eller kommer att användas för eller i samband med brottslig verksamhet eller i övrigt i strid med gällande lagstiftning eller på annat sätt som kan orsaka skada för Savelend eller annan, eller

(vi) det inte har förekommit några transaktioner på kontot under de senaste 24 månaderna.

Uppsägning ska vara skriftlig.

6.7        Begränsning av Savelends ansvar

Savelend är inte ansvarig för skada som beror på svenskt lagbud, svensk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför Savelends kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Savelend själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skadan som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Savelend om den varit normalt aktsam.

För genomförande av betaltjänster gäller istället för första stycket att Savelend inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter om Savelend inte har något inflytande över och vars konsekvenser varit omöjliga för Savelend att förutspå eller avvärja trots alla ansträngningar.

Savelend ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Savelends grova vårdslöshet.

Föreligger hinder för Savelend att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

6.8        Personuppgifter

Genom att godkänna dessa Användarvillkor samlar Savelend in och behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Vi rekommenderar starkt att du, Kontohavaren, läser och förstår vår Personuppgiftspolicy (återfinns på följande länk, avsnitt 2: https://savelend.se/investera/villkor) innan du använder våra tjänster. Ytterligare uppgifter om vid var tid gällande underbiträden går att finna på: https://savelend.se/investera/privacy.

Savelend är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. Om du har frågor rörande behandlingen av personuppgifter inom Savelend kan du vända dig till vårt dataskyddsombud med följande kontaktuppgifter:

E-post: dpo@savelend.se

Brevledes: Savelend Europe AB, Att: Dataskyddsombudet, Sturegatan 56, 114 36 Stockholm.

Du har också alltid rätt att kontakta Savelends klagomålsansvarige (se punkt 6.8 direkt nedan) eller Datainspektionen för eventuella klagomål rörande behandling av personuppgifter.

6.9        Klagomål

Svensk lag ska tillämpas vid tvist i anledning av detta avtal.

Klagomål med den tjänst som Savelend tillhandahåller bör i första hand framföras till Savelend via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på https://savelend.se/kundtjanst. Om Kontohavaren inte blir nöjd kan denne vända sig till Savelends klagomålsansvarige under adress Savelend Europe AB, ATT: Klagomålsansvarig, Sturegatan 56, 114 36 Stockholm. Savelend kan besvara Kontohavarens klagomål muntligen, t ex via telefon. Savelend kan även svara Kontohavaren via e-post eller brevledes.

Kontohavaren kan därutöver få svar på frågor och information om betaltjänster och klagomål från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller i förekommande fall från konsumentvägledning i Kontohavarens kommun.

6.10        Tvistlösning

Svensk lag ska tillämpas vid tvist i anledning av detta avtal och där Stockholms tingsrätt är första instans. Är Kontohavaren en konsument ska talan istället väckas där denne har sin hemvist.

Vid tvist med Savelend har Kontohavaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”) som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s webbplats har följande adress: www.arn.se. En anmälan till ARN måste vara skriftlig. För att ARN ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Savelend åtar sig att medverka i ARN:s behandling av tvisten.

Vidare har en Kontohavare som ingått avtal med Savelend rätt att använda sig av EU:s onlineplattform för tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Även om Kontohavaren använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med Savelend kommer ärendet att skickas till ARN för beslut. Mer information om tvistlösning online finns att läsa på www.konsumenternas.se.